Un mundo de artistas

Un mundo de artistas

Taller impartido por Rosa Barquero en 6º Curso de Primaria del CEIP Boada de Badalona.

arts plàstiques/artes plásticas

Tenint en comte que tots els grups culturals necessiten i utilitzen l’art com a forma d’identitat cultural, creiem que una manera d’enriquir l’aprenentatge, és aprofitar el coneixement d’aquestes manifestacions artístiques de les diverses cultures que actualment conviuen a les escoles i als col·lectius del nostre entorn. / Teniendo en cuenta que todos los grupos culturales necesitan y utilizan el arte como forma de identidad cultural, creemos que una manera de enriquecer el aprendizaje, es aprovechando el conocimiento de estas manifestaciones artísticas de las diversas culturas que actualmente conviven el las escuelas y colectivos de nuestro entorno.

És per aquest motiu que s’ha dissenyat aquest taller, amb l’objectiu principal d’apropar als joves les diverses cultures a través de l’exploració artística. / Es por este motivo que se ha diseñado este taller, con el objetivo principal de acercar a los jóvenes a las diversas culturas a través de la exploración artística.

Prenent com a punt de partida l’art o els artistes dels seus països de procedència (Iran, Pakistan, Xina, Índia, Amèrica Llatina, etc.), els nens podran descobrir o redescobrir la seva pròpia identitat i la dels seus companys, no tan sols en referència a la seva procedència si no reinterprentant el nou entorn de convivència. / Tomando como punto de partida el arte o los artistas de sus países de procedencia (Irán, Pakistán, China, India, América Latina, etc .) los niños podrán descubrir o redescubrir su propia identidad y la de sus compañeros, no tan solo en relación con su procedencia si no reinterpretando el nuevo entorno de convivencia.

Així mateix també s’exploraran artistes locals per aprofundir en el reconeixement d’aquesta nova identitat intercultural que s’està creant dia rere dia amb la convivència al barri St. Roc. / También se explorarán artistas locales para profundizar en el conocimiento de esta nueva identidad intercultural que se está creando día a día con la convivencia en el barrio de San Roque.

Es tracta de promoure una actitud de curiositat i aprovació per les produccions artístiques de diferents cultures. Afavorint l’apropament i l’empatia dels nens vers els seus companys de classe, transformant les seves diferències en un fet de valor altament profitós i creatiu. Treballant individualment i en equip per assolir un objectiu comú, i finalment exposar les seves obres fora del centre escolar al finalitzar el taller: ¡Obrir-se al barri i a la ciutat! / Se trata de promover una actitud de curiosidad y aprobación por las producciones artísticas de las diferentes culturas. Favoreciendo el acercamiento y empatía de los niños hacia sus compañeros de clase, transformando sus diferencias en un echo de valor altamente provechoso i creativo. Trabajando individualmente y en equipo para conseguir un objetivo común y finalmente exponer sus obras fuera del centro escolar al finalizar el taller: ¡Abrirse al barrio y a la ciudad!

Explorarem entre d’altres, artistes de diverses nacionalitats, com per exemple Iman Maleki (Iran – Hiperrealisme), Okusai (Japó- Gravat), Antonio Berni (Argentina – collage), Kseniya Simonova (Ukrania – sorra) o Dalí (Català – Dibuix i pintura). Ens aproparem a l’art i l’artesania tradicionals de diferents països, com per exemple la pintura tradicional xinesa, la decoració dels elefants de la India o les màscares d’Equador o Mèxic. I tot això mitjançant diverses tècniques plàstiques; l’estampat, la pintura mural, el collage, treballs de volum, etc. / Exploraremos entre otros, artistas de diversas nacionalidades, como por ejemplo Iman Maleki (Irán – Hiperrealismo), Okusai (Japón – Grabado), Antonio Berni (Argentina – collage), Kseniya Simonova (Ukrania – tierra) o Dalí (Catalán – Dibujo y pintura). Nos acercaremos al arte y a la artesanía tradicionales de diferentes países, como por ejemplo la pintura tradicional china, la decoración de los elefantes de la India o las máscaras de Ecuador o Méjico. I todo esto mediante diversas técnicas plásticas; el estampado, la pintura mural, el collage, trabajos de volumen, etc.

Objectius / Objetivos

– Treballar la diversitat cultural des d’una vesant creativa i lúdica. Respectant les experiències, singularitats, costums i percepcions de cadascun. / Trabajar la diversidad cultural desde una vía creativa y lúdica. Respetando las experiencias, singularidades, costumbres y percepciones de cada uno.

– Facilitar l’aproximació a les possibilitats expressives i estètiques dels materials plàstics, utilitzant l’art com a via d’expressió i comunicació. L’alumne pot fer i desfer, provar, investigar i experimentar sense por a equivocar-se, reafirmat, d’aquesta manera, la seguretat en si mateix. / Facilitar la aproximación a las posibilidades expresivas y estéticas de los materiales plásticos, utilizando el arte como una vía de expresión y comunicación. El alumno puede hacer y deshacer, probar, investigar y experimentar sin miedo a equivocarse, reafirmando, de esta manera, la seguridad en sí mismo.

– Analitzar i desenvolupar els processos bàsics de diferents tècniques plàstiques; estampat, volum, collage, pintura mural, motlles, dibuix i pintura. Oferint l’oportunitat de manipular i utilitzar diversos materials de l’entorn i convencionals per l’elaboració de composicions artístiques. / Analizar y desarrollar los procesos básicos de diferentes técnicas plásticas: estampado, volumen, collage, pintura mural, moldes, dibujo y pintura. Ofreciendo la oportunidad de manipular y utilizar diferentes materiales del entorno y convencionales para la elaboración de composiciones artísticas.

– Treballar des de la llibertat d’expressió, sense copiar de cap model, donant la oportunitat als alumnes de posar en pràctica la tècniques emprades per obtenir una obra única, amb la composició i la forma que desitgin. D’aquesta manera afavorim la presa de decisions i l’enfortiment de l’autoestima, perquè en les seves creacions res no es millor ni pitjor si no diferent i la diferència ens enriqueix. / Trabajar desde la libertad de expresión, sin copiar de ningún modelo, dando la oportunidad a los alumnos de poner en práctica las técnicas utilizadas para obtener una obra única, con la composición y la forma que deseen. De esta manera favorecemos la toma de decisiones y reforzamos la autoestima, porque en sus creaciones nada es mejor ni peor si no diferente y la diferencia nos enriquece.

– Treballar individualment i en grup per tal d’impulsar el diàleg i la presa de decisions individuals i grupals, afavorint la cohesió grupal amb el treball cooperatiu, l’acceptació d’un mateix i de l’altre. Ajudant al nen/a a apreciar el valor de les realitzacions plàstiques personals i dels companys. / Trabajar individualmente y en grupo para impulsar el diálogo y la toma de decisiones individuales y grupales, favoreciendo la cohesión grupal con el trabajo cooperativo, la aceptación de uno mismo y del otro. Ayudando al niño/a a apreciar el valor de las realizaciones plásticas personales y de los compañeros.

– Potenciar el sentiment de superació, millorar l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, amb la realització de treballs artístics d’una certa complexitat que requereixen d’un aprenentatge continu. / Potenciar el sentimiento de superación, mejorar la autoestima y la confianza en sus propias capacidades, con la realización de trabajos artísticos de una cierta complejidad que requieren de un aprendizaje continuo.

Metodologia / Metodología

– En totes les sessions els alumnes reben una introducció teòrica i visual del tema a treballar. Posen en pràctica la seva imaginació, la capacitat d’observació i percepció sensitiva, a través d’imatges, música, contes, materials… / En todas las sesiones los alumnos reciben una introducción teórica y visual del tema a trabajar. Ponen en práctica su imaginación, la capacidad de observación y percepción sensitiva, a través de imágenes, música, cuentos, materiales…

– Les sessions són dinàmiques i obertes, amb propostes creatives flexibles i que s’adapten a les seves necessitats. / Las sesiones son dinámicas y abiertas, con propuestas creativas flexibles y que se adaptan a sus necesidades.

– Es propicia un ambient de respecte i cooperació, oferint un espai segur on el nen/a pot expressar els seus sentiments, opinions o idees. / Se propicia un ambiente de respeto y cooperación, ofreciendo un espacio seguro donde el niño/a puede expresar sus sentimientos, opiniones o ideas.

– Es realitzarà una exposició final de les seves obres fora del centre educatiu. / Se realizará una exposición final fuera del centro.

Taller impartit al grup de 6è (24 nens/es de 11 i 12 anys) del CEIP Josep Boada de Badalona. / Taller impartido en la clase de 6º (grupo de 24 niños/as de 11 y 12 años) del CEIP Josep Boada de Badalona.