Un mundo imaginario

Un MÓN imaginari: caPGROSSOS

Taller impartiT pEr Rosa Barquero I ARTISTES CONVIDATS Al 5è curs del CEIP Boada de Badalona.

arts plàstiques i visuals (fotografia i vídeo) / artes plásticas y visuales (fotografía y vídeo)

A través de les pràctiques de reciclatge artístic, els participants exploren la seva capacitat inventiva i imaginativa, des d’ allí se’ls obre un ventall de possibilitats en els que treballem l’enfortiment de la autoestima, la presa de decisions, la responsabilitat amb sí mateix i els demés, la importància del medi ambient, al desenvolupar pràctiques i hàbits mediambientals sostenibles. / A través de las prácticas del reciclaje artístico, los participantes exploran su capacidad inventiva e imaginativa; desde ese punto se les abre un abanico de posibilidades donde trabajamos el refuerzo de la autoestima, la toma de decisiones, la responsabilidad consigo mismos y con los demás, la importancia del medio ambiente, al desarrollar prácticas y hábitos medioambientales sostenibles.

Es un taller en què els nens i joves treballen al llarg de les sessions per crear grupalment un o diversos “cap grossos” sorgits de personatges imaginaris (animals, formes antropomorfes). / Es un taller en el que los niños y jóvenes trabajan a lo largo de las sesiones para crear grupalmente uno o diversos “cabezudos” basados en personajes imaginarios (animales, fomas antropomorfas o monstruos).

Enguany  i durant aquest curs 2010 – 2011, es treballarà l’ apropament i l’intercanvi amb l’Escola de Rio Piedras (Guanacaste, Costa Rica), en una col.laboració artística i cultural entre els nens, nenes i joves. Degut a la tradició que també hi ha a Costa Rica en fer “Capgrossos” i “Gegants”, hem trobat un punt d’apropament cultural i artístic que ens permet compartir, intercanviar i vivenciar tot un procés creatiu comú, alhora que ens permetrà treballar transversalment els objectius generals del projecte “Art a les escoles”. / Durante este año escolar 2010 – 2011, se trabajará en colaboración con la Escuela de Rio Piedras (Guanacaste, Costa Rica), en un intercambio artístico y sociocultural entre los niños, niñas y jóvenes. Debido a la tradición que también hay en Costa Rica de hacer “Cabezudos” y “Gigantes”, hemos encontrado un punto de acercamiento cultural y artístico que nos permite compartir, intercambiar i vivenciar todo un proceso creativo común, al mismo tiempo que nos permitirá trabajar transversalmente los objetivos generales del proyecto de “Arts & Co. en las escuelas”.

Escuela de Ríopiedras, Tilarán, Costa Rica

El taller s’articula al llarg de 20 sessions en les que anirem gradualment aprofundint en les tècniques i procediments necessaris per assolir els objectius del taller. Aquesta activitat serà multidisciplinar, ja que inclou unes sessions de fotografia i vídeo, ja que amb aquest taller hem d’establir i mantenir contacte amb els nens i nenes de Río Piedras, per poder conèixer-se mútuament i per poder treballar coordinadament la creació de les màscares i cap grossos. / El taller se articula a lo largo de 20 sesiones en las que iremos gradualmente profundizando en las técnicas y procedimientos necesarios para asimilar los objetivos del taller. Esta actividad será multidisciplinar, ya que incluye sesiones de fotografía y vídeo, ya que en este taller tenemos que establecer y mantener un contacto con los niños y niñas de Río Piedras, para poder conocerse mutuamente y para poder trabajar coordinadamente la cración de las máscaras y cabezudos.

Taller con los niños de Ríopiedras, Tilarán, Costa Rica

El mismo taller, con los niños del Ceip Boada, Badalona

Objectius

– Oferir un espai creatiu on les diverses identitats i les diferències culturals es converteixin en trets d’originalitat i no de excisió o rebuig.

– Explorar la identitat personal (els trets físics, els gustos, les inquietuds, etc.), afavorint una  consciencia positiva de si mateixos. “Una persona té de ser ella mateixa i distinta a les altres.”

– Reforçar el sentiment de pertinença a un grup i ser part indispensable d’ell mitjançant propostes creatives grupals, reforçant, d’aquesta manera, la autoestima en els alumnes.

– Donar la oportunitat de explorar plàsticament amb diversos materials de l’entorn i convencionals (reciclats) per l’elaboració de composicions artístiques, augmentant la seva consciència de la importància del medi ambient.

– Apropament a la cultura catalana (i costarricense) des de la tradició dels “gegants i capgrossos”.

– Estimular el sentiment de pertenença per mitjà del contacte amb els infants de Riopiedras, Costa Rica.

Metodologia

– Assolir els objectius mitjançant propostes creatives individuals i grupals com fotografies, autoretrats, gravacions en vídeo, representacions plàstiques del seu entorn més proper com l’escola o el barri, dissenyar individualment els capgrossos i les màscares i realitzar-los grupalment.

– Realitzem aquest projecte amb l’escola de Rio Piedras (Costa Rica). Conèixer un altre grup classe els hi dona la oportunitat de reforçar la seva identitat social; comparar un grup amb un altre, compartir les diferencies i identificar-se amb un grup determinat (el seu grup classe), reforçant la seva autoestima.

Impartit a: Un grup de 24 nens/es de 10 i 11 anys.

Cap grossos realitzats pels infants de Riopiedras, Costa Rica:

Cap grossos realitzats pels infants del Ceip Boada, Badalona:

   

Video dels infants de Riopiedras per als nens i nenes de 5º del Ceip Boada:

Video dels nens i nenes del Ceip Boada per als infants de Riopiedras:

Video de la innauguració del “bosque de los deseos” (nom acunyat pels nenes i nenes de 5è del Ceip Boada):

Video del taller impartit pel nostre “profe” Lalo Kinast (ludòleg) sobre jocs amb materials reciclats amb els nens i nenes de l’escola de Riopiedras: